Complex de reparații comune


Condiţiile în care pot fi folosite părţile comune din imobile | ipa-law.ro

Lucrările de întreţinere şi reparaţii a Cheltuielile pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii efectuate la părţile şi instalaţiile de folosinţa comuna ale clădirilor de locuit sau apartamentelor, inclusiv dureri articulare la mâini și osteochondroză cervicală instalaţiilor de încălzire centrala, precum şi ale încăperilor în care acestea funcţionează şi care sînt stabilite ca obligaţii legale ce revin chiriaşilor, se repartizează proporţional cu numărul persoanelor în a căror folosinţa se găsesc.

Fac excepţie de la prevederile alin. Cheltuielile pentru lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizează în raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinţa, iar pentru cutiile poştale şi cheile de la usa de intrare comuna în clădire se repartizează în raport cu numărul acestora. Cheltuielile pentru lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile de preparare a hranei la bucătarii şi alte asemenea lucrări se repartizează proporţional cu lucrările executate atît la instalaţiile comune, cît şi la cele exclusive.

7 principles for building better cities - Peter Calthorpe

Cheltuielile pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii efectuate la părţile şi instalaţiile de folosinţa comuna care sînt stabilite ca obligaţii legale ce revin proprietarilor, indiferent dacă aceştia locuiesc sau nu în apartamentele lor, se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză deţinuta de fiecare proprietar asupra acestor părţi şi instalaţii.

Consumul de apa şi canalizarea a Cheltuielile aferente consumului de apa în clădirile de locuit, în cazul cînd exista un singur aparat de înregistrare pentru un grup de clădiri, pe o clădire bloc sau pe o scara, se repartizează proporţional cu numărul persoanelor.

Persoanele care au domiciliul stabil în clădire vor suporta aceste cheltuieli indiferent de numărul zilelor din cursul unei luni în care au fost prezente la domiciliu.

complex de reparații comune

Criteriul de repartizare prevăzut la alin. În cazul cînd baia sau dusul sînt aferente mai multor apartamente, se iau în considerare toate persoanele care locuiesc în fiecare apartament. Criteriul prevăzut la alineatul precedent se aplică şi pentru cheltuielile de canalizare.

După determinarea acestor cheltuieli, ele se scad din total cheltuielilor ce revin clădirii respective pentru apa şi canal, restul urmînd să se repartizeze potrivit prevederilor de la lit.

complex de reparații comune

Întreţinerea autovehiculelor complex de reparații comune poate face numai în garaje sau în locuri special amenajate. Ridicarea reziduurilor şi vidanjarea a Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor menajere şi stradale provenite de pe trotuare şi partea carosabilă din dreptul clădirilorpentru procurarea, întreţinerea şi dezinfectarea recipienţilor de colectare a gunoaielor, precum şi pentru dezinfectarea platformelor sau spaţiilor special amenajate pe care se afla recipientii, se repartizează în raport cu numărul persoanelor.

La clădirile cu destinaţie mixtă, din medicamente pentru durerile la genunchi totale aferente vidanjarii haznalelor de tip uscat se defalca cele aferente suprafeţelor locative cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa, determinate pe baza baremelor stabilite potrivit normelor legale; diferenţa de plată revine deţinătorilor de locuinţe şi se repartizează potrivit criteriului prevăzut la lit.

Consumul de energie complex de reparații comune a Cheltuielile aferente consumului de energie electrica a locuinţelor şi a părţilor de complex de reparații comune comuna ale clădirilor de locuit, care se măsoară, de regula, prin contoare montate separat pentru părţile de folosinţa comuna, se repartizează pentru fiecare deţinător de locuinţa proporţional cu numărul persoanelor din locuinţa respectiva.

În cazuri excepţionale, cînd nu se pot separa prin măsurare consumurile de energie electrica la părţile comune ale clădirii sau în apartamentele locuite în comun complex de reparații comune mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determina, după baremele stabilite potrivit normelor legale, cele aferente consumului deţinătorilor de suprafeţe de locuit ocupate în exclusivitate, tinindu-se seama de dotarea fiecăruia număr de becuri şi aparate electrice complex de reparații comune uz casnic, cum sînt maşini de călcat şi spălat, radio, televizor, frigider etc.

În cazuri excepţionale, cînd consumurile de energie electrica nu se pot separa prin măsurare, se determina, în prealabil, consumul aferent locuinţelor potrivit prevederilor de la lit. Cheltuielile pentru iluminatul părţilor comune ce revin locuinţelor se repartizează pe deţinătorii acestora proporţional cu numărul de persoane, iar cele ce revin suprafeţelor cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa se repartizează proporţional cu suprafaţa locativă deţinuta în exclusivitate de fiecare unitate în parte.

Condiţiile în care pot fi folosite părţile comune din imobile

Încălzirea centralaCheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau punctele termice din exploatarea unităţilor de gospodărie comunală şi locativă sau a altor unităţi socialiste, inclusiv cheltuielile indirecte şi beneficiul, se stabilesc după tarifele prevăzute de normele legale în vigoare pentru încălzirea centrala. În cazul în care la centralele sau punctele termice sînt racordate mai multe clădiri, suma totală a cheltuielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor se complex de reparații comune pe fiecare clădire în parte proporţional cu suprafaţa echivalenta termica, determinata potrivit normelor legale, a tuturor corpurilor de încălzire radiatoare din fonta sau oţel, convectori, convectoradiatoare, conducte şi coloane neizolate etc.

Cheltuielile pentru încălzirea centrala asigurata prin centralele termice aflate în exploatarea asociaţiilor de locatari sau în exploatarea directa a locatarilor din clădire cuprind: costul combustibilului cărbune, lichid, gaze etc. Cheltuielile prevăzute la alin. După aceasta departajare suma aferentă suprafeţelor locative cu destinaţie de locuinţa se repartizează pe deţinătorii acestora, proporţional cu suprafaţa locuibilă, indiferent dacă este sau nu dotată cu sisteme proprii de încălzire, precum şi a dependinţelor dotate prin construcţie sau amenajări ulterioare cu sisteme proprii de încălzire, iar suma aferentă suprafeţelor locative cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa, pe deţinătorii acestora, proporţional cu suprafaţa locativă deţinuta în exclusivitate de fiecare dintre aceştia.

Complex de reparații comune garajele dotate prin construcţie sau amenajări ulterioare cu corpuri de încălzire radiatoare din fonta sau oţel, convectori, convectoradiatoare, conducte şi coloane neizolate etc. Plata cheltuielilor de încălzire centrala se face proporţional cu suprafaţa echivalenta termica a corpurilor de încălzire din dotarea garajelor.

Prepararea apei calde a Cheltuielile pentru combustibilul necesar preparării apei calde pentru clădirile cu destinaţie de locuinţa, în anotimpul călduros, cînd combustibilul este consumat numai pentru încălzirea apei, se repartizează pe durere lombara partea stanga suprafeţelor locative proporţional cu consumul de apa stabilit pentru fiecare din aceştia, potrivit prevederilor de la pct.

În anotimpul friguros, cînd nu exista montate aparate separate pentru înregistrarea consumului de combustibil necesar preparării apei calde, cheltuielile pentru combustibil se stabilesc corespunzător mediei consumului din lunile iunie, iulie şi august şi se repartizează pe deţinătorii suprafeţelor locative proporţional cu consumul de apa, potrivit prevederilor de la pct 2.

Consumul de gaze a Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe, în cazul în care nu exista aparate de măsurare a acestuia pentru fiecare apartament sau încăpere cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa, inclusiv părţile de folosinţa comuna aferente acestora, se repartizează proporţional cu suprafaţa locuibilă sau suprafaţa necesară din spaţiile cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa, determinata potrivit legii, indiferent dacă suprafaţa respectiva este dotată sau nu cu sisteme proprii de încălzire cu gaze, precum şi cu suprafaţa dependinţelor care sînt dotate, prin construcţie sau amenajări ulterioare, cu sisteme proprii de încălzire cu gaze, deţinute în exclusivitate de persoane fizice sau juridice.

Defalcarea consumului, respectiv a cheltuielilor aferente încălzirii, pe cele două categorii de deţinători, se face potrivit criteriilor folosite la încălzire, potrivit prevederilor pct.

complex de reparații comune

Prevederile de la lit. HidrofoareCheltuielile aferente funcţionarii hidrofoarelor aflate în exploatarea asociaţiilor de locatari cuprind: costul energiei electrice consumate pentru funcţionarea instalaţiilor de pompare şi iluminatul încăperilor - în cazul cînd sînt amplasate în încăperi separate - precum şi costul materialelor necesare păstrării curăţeniei în încăperile în care sînt amplasate instalaţiile de pompare.

Aceste cheltuieli se repartizează proporţional cu cheltuielile aferente consumului de apa, stabilite potrivit prevederilor de la pct. Ascensoare a Cheltuielile aferente energiei electrice consumate pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează proporţional cu numărul persoanelor care locuiesc în clădire.

În acest din urmă caz, la defalcarea cheltuielilor pentru funcţionarea ascensorului forta se ia în calcul numai jumătate din numărul persoanelor care locuiesc în apartamentele situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin.

complex de reparații comune

Coşuri de fumCheltuielile pentru curatitul coşurilor de fum se repartizează pe deţinătorii spaţiilor locative, persoane fizice sau juridice, proporţional cu numărul sobelor şi al maşinilor de gătit racordate la coşurile de fum ale clădirii, din fiecare locuinţa sau spaţii cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa. PersonalulCheltuielile pentru plata personalului încadrat în munca pe funcţiile şi în limitele sumelor prevăzute în Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, aprobat prin Decretul nr.

Cheltuielile pentru plata fochistilor de la centralele termice aflate în exploatarea asociaţiilor de locatari sau a locatarilor din clădirile unde nu sînt constituite asociaţii ale locatarilor se repartizează, de regula, potrivit criteriilor prevăzute la deteriorarea articulației umărului umărului. În perioada anotimpului călduros, cînd activitatea se limitează, în principal, la prepararea apei calde, cheltuielile aferente lunilor calendaristice din acest anotimp se repartizează proporţional cu numărul persoanelor din fiecare locuinţa.

Administrativ-gospodăreşti a Cheltuielile administrativ-gospodăreşti strict necesare desfăşurării activităţii asociaţiilor de locatari se repartizează pe deţinători de locuinţe proporţional cu numărul de persoane din fiecare locuinţa.

  • De asemenea, acest Regulament va fi deplin aplicabil si obligatoriu pentru Asociatia de Proprietari care va fi constituita.
  • In Bucuresti, pretul la apartamentele de bloc standard se plafoneaza,
  • Rosturi de unguent pentru articulații
  • Dreptății, nr 28, sector 6, denumită în continuare asociaţie de proprietari, care conţine totalitatea instrucţiunilor, normelor, regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna funcţionare a condominiului.

Cheltuielile pentru umplerea extinctoarelor de incendiu şi pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie se repartizează proporţional cu suprafaţa locativă ocupată în exclusivitate de fiecare deţinător, indiferent de destinaţia acesteia. Cheltuielile prevăzute la alineatul precedent vor fi reduse la minimum, cu respectarea riguroasă a normelor stabilite, şi vor fi aprobate de adunarea generală a asociaţiei locatarilor.

  • Вот никогда не думал, - говорил он Арчи однажды утром с обычным волнением, сопутствующим открытию, - что может существовать раса космоплавателей, которой не пришлось изучать законы гравитации.
  • В разговоре наступила короткая пауза.
  • Inflamația periostului articulației încheieturii
  • Но побег отвлек гнев новых властей на него, и меня на какое-то время оставили в покое".

Acelaşi criteriu se aplică şi în cazul cînd din asociaţia locatarilor fac parte şi persoane juridice care deţin suprafeţe cu alta destinaţie decît aceea de locuinţa în clădiri distincte şcoala, complex comercial etc. Alte precizări a Deţinătorii suprafeţelor de locuit care primesc alte persoane în locuinţa lor sînt obligaţi să contribuie şi pentru acestea la plata cheltuielilor comune, însă numai dacă durata primirii depăşeşte 15 zile ziua considerindu-se 24 de ore neîntrerupte în cadrul aceleiaşi luni calendaristice.

Plata acestor cheltuieli se face pentru întreaga luna.

NORMA 08/01/ - Portal Legislativ

Scutirea de plată cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent se poate acorda numai la cererea scrisă adresată de cei în cauza, din timp, comitetului asociaţiei locatarilor.

Perioadele prevăzute la lit. Părţile şi instalaţiile comune ale unei clădiri se considera ca sînt în folosinţa persoanelor fizice de la data actului de preluare a locuinţei proces-verbal de predare-primire a locuinţei închiriate, proces-verbal de recepţie a locuinţei proprietate personală ori de la data cînd au domiciliul stabilit în clădire sau locuiesc ca flotanti la domiciliul deţinătorului locuinţei pe o perioadă care depăşeşte un număr de 15 zile sau de la data deţinerii spaţiului locativ cu alta destinaţie aceea de locuinţa.

De asemenea, părţile şi instalaţiile comune sînt şi în folosinţa persoanelor juridice care deţin un spaţiu locativ în clădire şi numai dacă beneficiază de serviciile asigurate prin părţile şi instalaţiile comune respective.

Browser incompatibil

În situaţiile în care, în afară aparatului de înregistrare comun pentru mai multe clădiri sau scări, exista şi aparate proprii pentru fiecare clădire, respectiv scara, şi se înregistrează diferenţe în plus sau în minus între aparatul central şi cele proprii, acestea se vor repartiza pe fiecare clădire sau scara proporţional cu consumurile înregistrate. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.

Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.